Onze Familie
 Sytema Genealogie

Aantekeningen


Treffers 201 t/m 250 van 1,704

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 Beint Jellesz. Berkepas was "Kleermaker " te Grou. BERKEPAS, Beint Jellesz. (I16017)
 
202 Beitske bleef ongehuwd. HIEMSTRA, Beitske Sjoerdsdr. (I14292)
 
203 Benedictus was "Boer"onder Britswerd. GERBENSZ., Benedictus (I12024)
 
204 Benjamin was "Boer". MEINDERTSMA, Benjamin Klasesz. (I16948)
 
205 Benjamin was "Schippersknecht" is aan boord gestorven. KOOISTRA, Benjamin Gossesz. (I8153)
 
206 Berber huwt Wieger Jalkesz. Dijkstra, bakker in Wergea. BOONSTRA, Berber Hyltjesdr. (I8744)
 
207 Berend koopt: 22/9-1860 in Suwald hooiland voor Fl.500,00
8/1-1866 koopt hij 59 roede-70 el bouwland te Burgum Fl.1000,00
3/6/1871 koopt hij 3 percelen bouw,weid en hooi land te Burgum voor Fl. 800,00.
28/10/1871 koopt hij 2 bunder-88 roede-80 el weidland te Hurdegaryp voor Fl.3000,00.
15/2/1872- koopt hij 1 bunder-3 roede-40-el bouwland met poel voor Fl. 1300,00.
26/2/1872 koopt hij 33 roede-50-el bouwgrond aan de Kloosterlaan te Burgum voor Fl.222,00.
28/6/1872 koopt hij 5 bunder-34 roede-50-el hooiland te Hurdegaryp voor Fl.1500,00. 
DE LEEUW, Berend Walingsz. (I11588)
 
208 Berentje is gedoopt in de Nieuwe Kerk te Groningen en geboren in de Visserstraat. ZUIDEMA, Berentje Jansdr. (I12638)
 
209 Bernardus was "Turfschipper". STENEKER, Bernardus Berendsz. (I19487)
 
210 Beroep van Meindert Sytema is barkeeper en taxi-chauffeur. SYTEMA, Meindert Hansz. (I3502)
 
211 Betreft de verhuur van de dorpsoverhaal en een huizinge voor 5 jaar te Grou. d.d. 31 maart 1869
Huursom Fl. 51,00 per jaar.
Verhuurder: De Algemene Armvoogdij van Grou
Abadias Pieters van der Velde, grondeigenaar te Grou en armvoogd.
Sipke Haites, schoenmaker te Grou en armvoogd.
Huurders:
Sytse Jiskesz. Sytema en Tjeerd Sytsesz. Sytema.

In 1832 was Sytse Jiskesz. Sytema eigenaar van huis en erf kadastraal Grou A-29. ( Dat was aan het "Oerhaalspaad").
 
SYTEMA, Sytse Jiskesz. (I3618)
 
212 Betreft de verkoop van een huis en erf te Aldeboarn, koopsom Fl.1200,00 - Verkoper Gerben Hellinga te Grou en Anne Sytsesz Sytema, te Aldeboarn - koper.d.d. 10 Apr. 1918 SYTEMA, Anne Sytsesz. (I3227)
 
213 Betreft de verkoop van een huis en erf te grou, koopsom Fl.766,00 - Sake Hendriks Sytema , verkoper. d.d. 4 febr. 1891

Betreft de verkoop van een huizinge te Grou, koopsom Fl.1200,00 - Sipke Binnertsz Zuiderbaan te Grou, verkoper en Sake Hendriksz. Sytema, werkman, koper. d.d. 26 Febr. 1883.

Sake won op 13 Februari 1865 op de Stadsgracht te Leeuwarden een schaatswedstrijd de tweede prijs. Fl.50,00
L.C. 11-1-1997 pag 18. 
SYTEMA, Sake Hendriksz. (I3563)
 
214 Betreft de verkoop van een huizinge, schuur en erve te Grou, koopsom Fl. 3342,00. d.d. 17 Oktober 1877:
Verkopers:
Trijntje Sytsesdr. Sytema gehuwd met Durk van der Schaaf, scheepstimmerman,
Sytse Jiskesz. Sytema, te Grou - Tjeerd Sytsesz.Sytema, schipper te Grou - Teatze Sytsesz. Sytema, schipper te Grou - Sytse Jiskesz. Sytema, boerenknecht te Grou en Anne Jiskesz. Sytema, schippersgezel te Schermerhorn
Koper:
Sytse Luitzensz.Jager , landbouwer te Grou. 
JAGER, Sytse Luitzensz. (I1613)
 
215 Betreft: Boelgoed, verkoop van roerende goederen, opbrengst Fl. 1121,00- verkoper Bauke Ypesz. Sytema, landbouwer te Grou. SYTEMA, Bauke Ypesz. (I3267)
 
216 Betze was eerst Schippersknecht, later Visser. BETZEMA, Betze Baukesz. (I14592)
 
217 Bij de dood van Sjoerd wordt vermeld dat hij 9 maanden oud was. INIA, Sjoerd Keimpesz. (I7316)
 
218 Bij de doop 4 jaar oud. ANDRIESZ., Romke (I7131)
 
219 Bij de doop ca. 4 weken oud. GERBENSZ., Andries (I7129)
 
220 Bij de doop wordt de vader "Diaken" genoemd. SIPKESDR., Sjoerdtje (I8398)
 
221 Bij de geboorte akte staat vermeld dat Jahanna Wulme een "spuria" is .
Een buitenechtelijk kind en nog wel van een roomse vader. 
ROVERS, Johanna Wulme Govertsdr. (I17225)
 
222 Bij de geboorte van Feyke was zijn vader al 6 maanden overleden. FRANKINGA, Feyke Feikesz. (I11175)
 
223 Bij de geboorte van Sybren was zijn vader al overleden. ANDRINGA, Sybren Sybrensz. (I13296)
 
224 Bij de geboorte werd hij als volgt ingeschreven:
Christiaan Carel Lochnaar Du Houx de Grandcourt. 
DU HOUX, Carel Christiaan Lochnaar (I18586)
 
225 Bij de geboorte werd hij:
Hanso Henderikus Schotanus a Steringa Idzerda genoemd. 
IDZERDA, Hanso Hendricus Schotanus a Steringa (I15768)
 
226 Bij dit huwelijk werden beide "Buitenechtelijke Kinderen"
erkend en gewettigd. 
Gezin F4978
 
227 Bij doop van Lieuwkje vermeld: "vader overleden" LIEUWESDR., Lieuwkje (I5488)
 
228 Bij haar dood wordt Japke "Landbouwersche" genoemd. INIA, Japke Hermanusdr. (I7145)
 
229 Bij haar dood wordt ze "Oliekoekbakster" genoemd. BRADA, Cornelia Regnerusdr. (I9256)
 
230 Bij haar huwelijksakte tekent Uilkjen met de naam "de WIND". Gezin F1687
 
231 Bij haar overlijden wordt zij "Naaister" genoemd. DIJKSTRA, Trijntje Baukesdr. (I14214)
 
232 Bij haar trouwen werd zij "Jurjensma" genoemd. JORRITSMA, Wypkjen Klasesdr. (I1790)
 
233 Bij het aangeven van de kinderen Klaas en Teake wordt naast hun geboorte en doopdatum vermeld dat ze wonen op
"De Kleine Geest" 
MEINDERTSZ., Jan (I16962)
 
234 Bij het huwelijk tussen Jan Riemersz. en Gaatske Jelkesdr.,
werd vermeld dat het echtpaar reeds twee kinderen had. 
RIEMERSZ., Jan (I19988)
 
235 Bij het huwelijk werd het "voorkind" Grietje als wettig aangenomen. Gezin F1471
 
236 Bij het overlijden van Aukje staat vermeld dat zij 5 kinderen achterlaat. HAYESDR., Aukje (I5046)
 
237 Bij het overlijden van Jetske, staat ze geregistreerd als
"Boonstra" en niet als " de Boer".
Dit zou betekenen dat Anne de Boer niet de vader van haar zou zijn.  
DE BOER, Jetske Annesdr. (I17111)
 
238 Bij het overlijden wordt Marijke "Spinster" genoemd. BOUMA, Marijke Jelgersdr. (I17449)
 
239 Bij huwelijk van Swaantje Jans zijn aanwezig haar curatoren Egbert Jansen Jelle Hendriks JANSDR., Swaantje (I5710)
 
240 Bij personele impositie Grou 1578 aangeslagen voor 10 stuivers OENESZ., Doede (I5131)
 
241 Bij quotisatie Boornbergum 1749: Hotse Sytes een goede boer. SYTSESZ., Hotse (I5325)
 
242 Bij zijn dood is er een "Certificaat van Onvermogen". DE JONG, Martinus Cornelisz. (I17133)
 
243 Bij zijn dood wordt als beroep opgegeven watermolenaar. HOFSTRA, Jisk Symonsz. (I16660)
 
244 Bij zijn dood wordt hij 17 jaar oud genoemd. INIA, Meint Jochumsz. (I7294)
 
245 Bij zijn overlijden wordt hij "Ongehuwd" genoemd. Dat blijkt niet juist te zijn. Want bij het overlijden van Janke Albertsdr. Ketelaar, wordt zij beschreven als weduwe van Dedde Eelkesz. Feenstra. VEENSTRA, Dedde Eelkesz. (I20669)
 
246 Bij zijn trouwen werd hij "Pallema"geschreven. PALMA, Jelle Jentjesz. (I2577)
 
247 Bij zijn trouwen wordt Lykle "Wollenstoffen-Fabrikeur" genoemd en bij zijn dood "Koopman". BAKKER, Lykle Jetzesz. (I7839)
 
248 Bij zijn trouwen wordt hij "Koetsier" genoemd. Gezin F1862
 
249 Binnert was "Grofsmid". GREBEN, Binnert Gerbensz. (I12434)
 
250 Binnert was "Timmerman". ZIJLSTRA, Binnert Heertsz. (I12420)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35» Volgende»