Onze Familie
 Sytema Genealogie

Aantekeningen


Treffers 151 t/m 200 van 1,704

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 35» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 Auke Folkerts, arbeider te Terhorne, neemt 1811 de naam "van der Meer" aan, met 7 kinderen. VAN DER MEER, Auke Folkertsz. (I2209)
 
152 Auke Herres Wartena studeerde vanaf 1841 medicijnen te Groningen en promoveerde daar in 1849 op een proefschrift "De ulcers pyloie cumperforatione" tot med. doctor. Hij was een goed en bemind arts en ook een groot paardenliefhebber. Maar met zijn vader had hij weinig contact omdat de herberg zijn sympathie niet had. In zijn bezit was een lakstempel met het familiewapen Wartena, dat waarschijnlijk voor hem ontworpen is. WARTENA, Auke Herresz. (I4111)
 
153 Auke Hyltjesz. Boonstra was bakker te Grou. Tijdens het bezorgen van zijn bakkerswaren op weg naar Heechhiem aan de overkant van de Wijde Ee is hij verdronken. BOONSTRA, Auke Hyltjesz. (I18382)
 
154 Auke Jelles en Nieske Martens , echtel. te Grou, zijn 1698 eigenaars vanpl. 17 te Grou. Zij hadden 19.october 1706 een schuld van 200 Car.gld.aan Nieske Idzes die 14.10.1710 werd afgelost (R.A.SML.Hyp.reg.19.10.1706), JELLESZ., Auke (I5043)
 
155 Auke Nicolaasz.Stam van Lankhorst heeft de touwslagerij voortgezet. STAM VAN LANKHORST, Auke Nicolaasz. (I18497)
 
156 Auke Riemersz. Riedstra was "Huisman te Gytsjerk". RIEDSTRA, Auke Riemersz. (I7953)
 
157 Auke Ruurds Wartena en Janke Wartena kregen geen kinderen, maar voedden een halfbroer van Auke ,Willem, op. WARTENA, Auke Ruurdsz. (I4113)
 
158 Auke Sytses Sytema overleed aan de cholera SYTEMA, Auke Sytsesz. (I3259)
 
159 Auke Sytses werd na 1884 grootgebracht in het "Tjallinger weeshuis" te Huizum. SYTEMA, Auke Sytsesz. (I3261)
 
160 Auke Sytses woonde op Sytemastate te Syteburen Hij nam 1811 te Grou de naam "Sytema" aan met vier kinderen. SYTEMA, Auke Sytsesz. (I3258)
 
161 Auke Sytsesz Sytema werd na de dood van zijn ouders geplaatst in het weeshuis te Huizum.
Van 9 maart 1887 tot 1896 was hij in dit weeshuis.
Hij bezocht de Ambachtschool Te Leeuwarden en haalde in 1894 het A.B.S. Smeden diploma en in 1908 was hij machinist. 
SYTEMA, Auke Sytsesz. (I3261)
 
162 Auke bleef ongehuwd. HIEMSTRA, Auke Sjoerdsz. (I14291)
 
163 Auke bleef ongehuwd. SYTEMA, Auke Hendriksz. (I3251)
 
164 Auke bleef ongehuwd. VAN DER MEER, Auke Atesz. (I15442)
 
165 Auke is overleden in Huis Nr. 10 te Reduzum. Zijn moeder Antje Hoytesdr. Nijdam is een maand na zijn geboorte overleden in Grou. SYTEMA, Auke Jellesz. (I3252)
 
166 Auke was "Koopman". RIJPMA, Auke Klasesz. (I16990)
 
167 Auke was "Boer" te Terwispel. VAN TEYES, Auke Teyesz. (I18790)
 
168 Auke was "Zwartverver". BOONSTRA, Auke Gerritsz. (I19666)
 
169 Auke-Sytsesz Sytema boerde naast zijn broer Ysk op pleats nr. 57 op Sytebuorren. Daarvoor boerde zijn schoonvader Jelle Hendriksz op deze pleats.
Jelle Hendriks had de pleats overgenomen van zijn vader Hendrik-Hendriksz.
Dus vanaf 1728 tot 1828 bleef de boerderij in de familie.
Bij de Quotisatie van 1749 wordt Jelle Hendriksz. "Een gemeen boer" genoemd. ( gewone).
Waarschijnlijk heeft Jelle Hendriksz veel vee verloren aan de veepest, die omstreeks november 1744 en september 1745 in Friesland woedde. 
SYTEMA, Auke Sytsesz. (I3258)
 
170 Aukje Freerksdr. van der Pol werd ook vaker genoemd:
Aukje Freerksdr. van der Heide. Zij komt meerdere malen voor met verschillende namen in diverse Akten. 
VAN DER POL, Aukje Freerksdr. (I16416)
 
171 Aukje bleef ongehuwd. INIA, Aukje Jochumsdr. (I6712)
 
172 Aukje bleef ongehuwd. INIA, Aukje Jansdr. (I7687)
 
173 Aukje was wijkverpleegster te Akkrum. INIA, Aukje Sjoukesdr. (I6730)
 
174 Aukjen Jans, weduwe van Sible Pytters, te Balk neem 1811 voor zich zelfde naam "Jouwstra" aan, en voor haar zes kinderen de naam "Pietersma" JOUWSTRA, Aukjen Jansdr. (I1792)
 
175 Barteld Aaldertsz. was "Schoolonderwijzer" te Heeg. IDZERDA, Barteld Aaldersz. (I15933)
 
176 Bartele Jentjesz. Bouma verkoopt aan zijn zoon Rintje Bartelesz. Bouma, te Weidum, "Een woonhuis met bakkerij"
voor Fl.5500,00 d.d. 13 Apr 1916.

Rintje leende Fl.4000,00 bij Tjitte Hommesz. Dijkstra op 30 Apr.1917. 
BOUMA, Bartele Jentjesz. (I12547)
 
177 Bartele Klazesz. was "Timmerman". KLAZESZ., Bartele (I12615)
 
178 Bartele Tjalkesz. was "Bakker". BOUMA, Bartele Tjalkesz. (I12624)
 
179 Bartele was "Instalateur" te Grou. ANDRINGA, Bartele Andriesz. (I11433)
 
180 Bartele was " Bakker " en "Wethouder van de gemeente Idaarderadeel", en voorzitter van v.v. G.A.V.C. " te Grou. BOUMA, Bartele Rintjesz. (I12517)
 
181 Bartele was "Bakker" te Jirnsum. VAN DER PLOEG, Bartele Johannesz. (I2620)
 
182 Bartele was "Timmerknecht". BOUMA, Bartele Annesz. (I12745)
 
183 Bastiaan was "spoorwegopzichter". LUGTEN, Bastiaan Boudewijn Jansz. (I7828)
 
184 Bauke Halbesz. was "Veenbaas". In Quotisatiecohier van 1749 wordt hij als volgt omschreven:
Bauke Halbes , veenbaas, wint de cost. 2 volwassenen en 3 kinderen. Aanslag: 28:5:- 
HALBESZ., Bauke (I13991)
 
185 Bauke Mellesz. was "Schipper" te Garyp. In 1756 was hij "Boer" op Altenburg aan het Langdeel.
Quotisatiecohier Garyp in 1749: Schipper - Redelijk Welgesteld.2-35-14. 
MELLESZ., Bauke (I12093)
 
186 Bauke Piebesz. was Veenbaas, Winkelier en Schipper te Earnewald. PIEBESZ., Bauke (I19238)
 
187 Bauke Ruurds te Knijpe neemt 1811 de naam "van der Made"aan met driekinderen VAN DER MADE, Bauke Ruurdsz. (I2158)
 
188 Bauke Wartena woonde op de boerderij " Earnshâuzen" tussen Akkrum enTerhorne .De pacht werd niet alleen in geld uitgedrukt maar de huurdermoest ook elke maand een aantal eieren leveren, b.v. kievitseieren,eendeèeieren,ganzeèeieren, of kippeèeieren. Door het overlijden van zijnzoon Ruurd schijnt Bauke aan de drank te zijn geraakt, waardoor hij deplaats moest verlaten en als arbeider ging werken, Zijn vrouw dreef toeneen winkeltje in thee, koffie, garen en band, terwijl ze ook les gaf inhet naaien. WARTENA, Bauke Ruurdsz. (I4129)
 
189 Bauke Ypesz was depressief en wilde na de dood van zijn tweede vrouw niet langer leven. Hij heeft hem zelf van het leven beroofd, door zich op te hangen.
Hij had in zijn eerste huwelijk al vrouw en twee kinderen verloren. Toen na zijn tweede huwelijk ook nog zijn vrouw stierf werd het hem teveel. 
SYTEMA, Bauke Ypesz. (I3267)
 
190 Bauke bleef ongehuwd. FEENSTRA, Bauke Baukesz. (I13995)
 
191 Bauke de Haan was lompenkoopman. DE HAAN, Bauke Durksz. (I18522)
 
192 Bauke was "Kleermaker" te Sneek. BUWALDA VAN HAGA, Bauke Arjensz. (I6184)
 
193 Bauke was "Schuitmakersknecht" te Grou. TJALKENS, Bauke Tjalkesz. (I17101)
 
194 Bauke was bij het overlijden 10 weken oud. MEINDERTSMA, Bauke Michielsz. (I16951)
 
195 Bauke was visser te Warten en later Grou DE HEER, Bauke Jelkesz. (I16686)
 
196 Baukje Obbes is tijdens het huwelijk van haar zoon Obbe met Trijntje Velthuis reeds overleden. SMID, Baukje Obbesdr. (I17509)
 
197 Baukje bleef ongehuwd. RIJPMA, Baukje Klazesdr. (I8910)
 
198 Baukje is aan boord van het schip in Goederede te Zuid Holland overleden. HARKES, Baukje Jansdr. (I10186)
 
199 Beerent Beerents te Rotsterhaule neemt 1811 de naam Lienesch aan met 9kinderen en 13 kleinkinderen. Hij was toen ruim 60 jaar en afkomstig uitAnkum in Westfalen (ten Oosten van Lingen). LIENESCH, Beerent Harmen Johansz. (I2075)
 
200 Beide dochters bleven ongehuwd. ROVERS, Maria Hendrika Johannesdr. (I7872)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 35» Volgende»