Onze Familie
 Sytema Genealogie

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 1,704

      1 2 3 4 5 ... 35» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 "Drama yn 't Grouster Wetterlan"

Uit dankbaarheid aangeboden door:
Adam G. Adamse, Sake H.Sytema
Sytze S. Sytema, Janke A. Adamse, Rigtje A. Adamse

aan:

Melle D van der Meer, Minke H Hiemstra
Minke M van der Meer, Lolkje Y van der Schaaf
Hotze Y van der Schaaf, Douwe M van der Meer,

voor hunne edelmoedige redding en liefdevolle verpleging
betoond 24 februari 1867

Veklaring van de namen:
Adam Gaukesz. Adamse was de vader van Janke Adamsdr. Adamse
Sake Hendriksz. Sytema was de echtgenoot van Janke Adamsdr. Adamse.
Sytse Sakesz. Sytema was de zoon van Sake Hendriksz Sytema en Janke Adamsdr. Adamse.
Rigtje Adamsdr. Adamse was de zuster van Janke Adamsdr Adamse en gehuwd met Lolke Durksz. Bouma, tevens de ouders van Durk Lolkesz Bouma, groenteboer en dorpsdichter D.L.B.

Melle Douwesz. van der Meer was gehuwd met Minke Hotzesdr. Hiemstra. Minke Mellesdr. van der Meer, was een dochter van
Melle en Minke.Douwe Mellesz. van der Meer was een zoon van Melle en Minke.

Lokje Ypesdr. van der Schaaf en Hotze Ypesz. van der Schaaf waren kinderen van Ype Reindersz. van der Schaaf en Hinke Hotzesdr. Hiemstra en oom en tante zeggers van Melle Douwesz. van der Meer en Minke Hotzesdr. Hiemstra.
Hiermede zijn dus alle namen op de oorkonde verklaard.

 
SYTEMA, Jelle Aukesz. (I3416)
 
2 # de overlijdensdatum zou voor de huwelijksdatum liggen ! dit nagaan # VAN DER MEER, Sibbeltje Aukesdr. (I2323)
 
3 # mogelijk de Akke Adams die 21.6.1733 te Cornjumtrouwt met Tiete Gabes# ADAMSDR., Acke (I4961)
 
4 #Haije Jelkes trouwt Boornbergum 10.11.1671 met Zieuw Meynts (overl.30.12.1688), en 1.2.1691 met Metje Lieuwes. Is dit de zelfde?# JELKESZ., Haye (I5280)
 
5 #Klaas Westerdijk wordt 1897 veroordeeld wegens landloperij, Gen. Jierb.1995 ,122# WESTERDIJK, Klaas Johannesz. (I4673)
 
6 #Siemen Slagman ,grutterskrecht te Metslawier, verbleef1.1.1870-7.10.1870 te Groningen # SLAGMAN, Siemen Arendsz. (I3026)
 
7 #Sybren Jans niet in gezinsklapper Leeuwarderadeel# JANSZ., Sybren (I5717)
 
8 #Volkstelling Smallingerland 1796: Aaltje Baukes, weduwe Haye Jelkes.# BAUKESDR., Aaltje (I4945)
 
9 #geboorte niet gevonden Nieuwolde# Signallement Reinder Sierks de Groot:lang 1 el 752 st(reep), aangezicht ovaal, voorhoofd breed, oogen blauw,neus ord., mond idm., kin idm., haar blond, wenkbr. idm., merkb. tekenengeene. DE GROOT, Reinder Sierksz. (I1194)
 
10 #het huwelijk van Marten Jurjens en Antje Thymens niet in ACH, DAN, IDA,KOL, OPS, SMA, TIE, UTI. # JURJENSZ., Marten (I5519)
 
11 #huwelijk niet gesloten te Nieuwwolde# Gezin (F2054)
 
12 #overl. Abraham Faber niet in Frl.# FABER, Abraham Thomasz. (I1006)
 
13 #overlijden Hermannus van Werven niet in Frl.# VAN WERVEN, Hermanus Hendrik Hermanusz. (I4659)
 
14 #zie Geneal.Jierb.1957,40# DE BOER, Jacob Tjitzesz. (I549)
 
15 LEMMERS, Els (I2062)
 
16 LIJFERING, Anton G. (I2083)
 
17 REITSMA, Aukje Grietje Jacobusdr. (I2726)
 
18 WARTENA, Simon Gerben Simonsz. (I2980)
 
19 VAN DER WERF, Diana (I4649)
 
20 13 januari 1872 koopt de weduwe van Jelle Sytsesz Sytema, een huis te Aldeboarn voor Fl.3800,00 VISSER, Ytje Jansdr. (I3937)
 
21 Aafke kreeg twee 'Buitenechtelijke Kinderen". te weten, Grietje en Janke . Beide kinderen werden later bij het huwelijk Aafke en Jacobus, door Jacobus "Erkend". BIJLSMA, Aafke Jelgersdr. (I14872)
 
22 Aaldert Bartelesz. Idzerda was organist, schoolmeester te Heeg en Woudsend. IDZERDA, Aaldert Bartelesz. (I15777)
 
23 Aaltie Thomas koopt 1752 een huis te Oldeboorn voor 58 Crl.gld. THOMASDR., Aaltie (I4943)
 
24 Aaltje bleef ongehuwd. MULDER, Aaltje Lyklesdr. (I18051)
 
25 Aaltje is overleden aan boord van de " Drie Gebroeders" op de Eem bij Baarn. ZUIDERHOF, Aaltje Douwesdr. (I8253)
 
26 Aaltje krijgt op 17 Januari 1889 uit de boedelscheiding,
"Vastgoed te Hurdegaryp"Fl. 6370,00 
VAN DER MEULEN, Aaltje Bouwesdr. (I16930)
 
27 Aaltje verkoopt op 17-02-1921 Huis met timmerwinkel.Koper wordt Jacob Hendriksz. Zuidema van Harlingen. DEELSTRA, Aaltje Minkesdr. (I14631)
 
28 Aaltje was "arbeidster". Ongehuwd en kreeg twee buitenechtelijke kinderen. VAN DER LEEST, Aaltje Boelesdr. (I16824)
 
29 Aalze was "Veerschipper". ADEMA, Aalze Gjaltsz. (I14362)
 
30 Aan het Bruidspaar is toestemming verleend om te trouwen bij K.B. no.2 dd. 19 december 1877.
Frans huwde met een dochter van zijn broer Jan. 
Gezin (F3747)
 
31 Aanknopingspunten zijn verder te vinden in de Stamboom: Kok, Jagt, Maarhuis en Kuiper.
Zie ook Genealogie "ZWANEPOL". 
JELKESZ., Sybren (I18947)
 
32 Aant was "Visser". VISSER, Aant Symensz. (I3920)
 
33 Aantekening bij de derde proclamatie "de bruit is verstorven" Gezin (F6628)
 
34 Abe Buursma was bakker te Hidaard. BUURSMA, Abe Jansz. (I16704)
 
35 Abe Hendriks woont 1746-1764 op plaats 59 te Grouw, in 1749 :een armeboer die zijn vee verloren heeft. STOK, Abe Hendriksz. (I3170)
 
36 Abe Jacobs is 1728 meier op pl.15 te Nes en 1738-1748 op pl. 20 te Grou.Bij Quotisatie 1748 : een welgestelde boer met 7000 gld. kapitaal. JACOBSZ., Abe (I4960)
 
37 Abe Ruurds Wartena stond 1802-1805 als vermaner te Warga. Hij werd6.1.1807 door DG gemeente te Hippolytushoef beroepen op een tractementvan f.650 's jaars met vrije woning, en deed daar 19.4.1807 zijn intree.Vertrok april 1809 met verlof van wege zijn gezondheid naar zijn moeder,broeders en zusters te Warstiens. WARTENA, Abe Ruurdsz. (I4063)
 
38 Abe Wartena sloot zich aan bij de Mormonen WARTENA, Abe Wybrensz. (I4065)
 
39 Abe Wartena was een bekende duivelbanner, zie S.J.v.d.Molen: FryskSegeboek bl. 509, en R.S.Roarda: It ãalde doarp, bl.48. WARTENA, Abe Wybrensz. (I4064)
 
40 Abe was "Scheepstimmerman". DRIJVER, Abe Sipkesz. (I18100)
 
41 Abel Andriesz. Terpstra betaalde Fl.2600,00 voor een plaatsvervanger; te weten Wouter Jansz. Panhuis, geboren te Leeuwarden op 8 juli 1784.
Deze plaatsvervanger is op 13 oktober 1813 vertrokken met het 11 Regiment Huzaren- 9 Compagnie; hij wordt vermist 1814 en ook nog in 1817.
Het laatste bericht van hem ontvangen was in 1811 uit Arras. 
TERPSTRA, Abel Andriesz. (I15465)
 
42 Abraham is "visser". POSTMA, Abraham Pietersz. (I6328)
 
43 Abraham was "Schipper" te Warten. Hij is overleden in huis Nr.66 te Warten. DE VRIES, Abraham Romkesz. (I6007)
 
44 Abraham was "Timmerman" te Wergea. Hij nam de Schaatsenfabriek van zijn vader over. HOEKSTRA, Abraham Keimpesz. (I15718)
 
45 Adam Jans de Groot was in 1828 knecht bij Trijntje Brouwer, hij was later voor 1/15 deel eigenaar van Watzemastate , pl. 12, te Oldeboorn. Hijzelf woonde op pl. 16 te Nes (Fries Landbouwblad 12.2.1954,22.4.1955) DE GROOT, Adam Jansz. (I1136)
 
46 Adam Johannes, lidmaat v.d.Vlaamse Doopsgez. gemeente te Grouw, komt1777 met attest. van Akkrum naar Grouw, huisman op stem 17 onder Grouw,huwelijk niet gevonden UTI JOHANNESZ., Adam (I4963)
 
47 Adam Ruurds stond bekend als " Adam hurdrider" DE BOER, Adam Ruurdsz. (I531)
 
48 Adrianus was bankwerker. VAN DEN BERG, Adrianus Michielsz. (I17268)
 
49 Afke was weduwe van Reinder Jansz. Beeksma, zij waren op 15 Mrt 1917 te Grou gehuwd. DE BOER, Afke Jansdr. (I6894)
 
50 Agatha Johanna Berkhout was een dochter van: Jacobus Berkhout en Maartje Kamp BERKHOUT, Agatha Johanna Jacobusdr. (I16058)
 

      1 2 3 4 5 ... 35» Volgende»